İRFAN'DA REHBERLİK

İlim Yayma Vakfı İrfan Okullarında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , öğrencilerimizin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için, uzman kadromuz tarafından öğrencilerimize sunulan psikolojik hizmetlerdir.

Rehberlik yardımı sadece “sorunlu” öğrencilere verilen bir hizmet değildir. Her öğrencimiz bizim için tek ve özeldir.

Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir. İnsan Saygıya Değer Bir Varlıktır. Bu ilkeyle hareket eden  “İrfan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi”   bütün öğrencilerini eşit kabul eder, onlara değer verir ve özen gösterir. ÇÜNKÜ İNSAN DEĞERLİDİR.

Rehberlik Hizmetlerinde gönüllülük esastır. Rehberlik hizmetleri, birinci derecede bireyi hedef alır. Bireyin iç dünyasının daha iyi anlaşılması amacını güder. Bu amaçla yıl içerisinde tüm öğrencilerimizle sistematik olarak bireysel görüşmeler ve grup rehberliği çalışmaları yapar. Ayrıca 15 günde bir sınıf öğretmenleri ile dönüşümlü olarak sınıf rehberliği derslerine girerek öğrencilerimizi yakından gözlemleyerek ihtiyaca yönelik çalışmaları düzenler.

İrfan Rehberlik Tüm Öğrencilere ve velilere Açık Bir Hizmettir. Bu nedenle Rehberlik birimimizden yardım isteyen tüm öğrenci ve velilerimiz istedikleri her an bu hizmetten yararlanabilir. 

Bireysel Rehberlik ve Danışmanlık, Güven duyulan, sorunların çözüme kavuştuğu, üzüntülerin, sevinçlerin, başarıların rahatlıkla paylaşıldığı bir ortamın oluşturularak sunulduğu hizmetleri kapsamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda rehberlik servisimiz;

 1- Öğrencilerin talepleri, velinin, öğretmenlerin, rehberliğin ve idarenin talebine göre görüşülen duruma yönelik rehberlik ya da psikolojik danışmanlık hizmeti sunmak,

 2-Öğretmenlere öğrencilerin durumları ve rehberlik derslerinin içeriği ile ilgili konsültasyon yapmak,

 3-Velileri öğrencinin kişisel, sosyal, duygusal gelişimi ve ihtiyaçları ile akademik ve başarı durumu hakkında bilgilendirici ve yönlendirici danışmanlık hizmeti sunmak. Böylelikle hem ailenin hem öğrencinin farkındalıklarını arttırarak mutlu, başarılı ve irfanlı bireyler olmalarına yardımcı olmak.

 4-Öğrencilere çalışma programları hazırlamak,

Sınav kaygısı, korkular, stres, çatışma, öfke kontrolü, arkadaşlık sorunları vb. konularda sorun yaşayan öğrencilere danışmanlık hizmeti sunmak noktasında çalışmalarını yürütmektedir.

Öğrencilerimizi daha yakından tanıyarak onlara yardımcı  olabilmek amacıyla   sınıf rehber öğretmenlerimizle  dönüşümlü olarak sınıf rehberliği çalışmalarını yapmaktayız. Böylece sınıf ortamında öğrencileri gözlemleme, onlarla paylaşımda bulunma, onlardan geri bildirim alma ve yıl içerisinde planladığımız konularla ilgili bilgilendirme çalışmalarının yapılmasına zemin hazırlamaktayız.

Önleyici Rehberlik Çalışmaları

Bu çalışmalarla hedefimiz Okul kuralları ve disiplin yönetmeliği hakkında öğrencilerin bilgilendirilerek kurallara uymasını ve oluşabilecek kural ihlallerinin sonuçlarının öğretilmesini, böylece düzenin korunmasını sağlamaktır.

Eğitsel Rehberlik Çalışmaları

Bu çalışmalarla hedefimiz öğrencilerimizin yetenek ve ilgilerine uygun tercihler yapmasında ve başarılı olmaları noktasında eğitsel anlamda yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda;

1-Okulu Tanıma ve uyum sağlama, çevreyi tanıma

2-Etkin öğrenme yöntemleri ve ders çalışma programlarıyla  verimli çalışmayı ve planlama becerilerini geliştirme,

3-Karar verme, amaç belirleme ve yürütme becerilerini kazandırma

4-Okul, toplum ve aile arasındaki etkileşimi kavrama

5-Dikkat eğitimi çalışmaları,

6-Hafızayı güçlendirme yöntemleri,

7-Aktif ders dinleme teknikleri,

8-Deneme sınavları ve zaman yönetimi becerileri kazandırma ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

 

Mesleki Rehberlik

Bu çalışmalarla hedefimiz öğrencilerimizin çeşitli meslekleri tanımaları, kendilerine uygun meslek hedefleri koymaları ve bu mesleklere yönelik gelişimlerini sağlamak amacıyla yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda;

1-Geleceğe yönelik hedefler belirleme,

2-Okul hayatından geleceğe hazırlanma,

3-İlgi ve yeteneklerini tespit etme,

4-Meslekler hakkında bilgilendirme

5-Üst Eğitim Kurumlarını Tanıma ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 

Kişisel gelişim amaçlı yürütülen grup çalışmaları ve psikolojik danışmanlık hizmetlerimiz , temelde öğrencilerimizin kendileri hakkında farkındalık oluşturmaları, yaşamın içinde yer alarak hedeflerinin peşinden koşmaları, sorunlarına çözümler üretebilmeleri, toplum içinde sağlıklı ilişkiler  kurabilmeleri, yaşamları boyunca üretken, mutlu, huzurlu ve başarılı bireyler olmaları yönünde yapılan etkinliklerden oluşur. 

Psikodrama tekniğinin kullanıldığı bu etkinlikler;

1- Sosyal uyum, kendini tanıma ve anlama

2- Arkadaşlık İlişkileri

3- Öfke Yönetimi ve Kontrolü

4- İletişim Becerileri

5- Sosyal Beceriler

6- Ergenlik dönemi gelişim özellikleri

7- Hedef belirleme ve motivasyon konulu başlıklar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerin hakları hakkında fikir sahibi olma, haklarına sahip çıkma ve okulun işleyişinde yapılan uygulamalarda söz sahibi olmalarını sağlamak amacıyla rehberlik servisi tarafından sene başında yapılan okul meclis başkanı seçimiyle başlayan irfan demokrasi çalışmaları yıl içinde aktif olarak belli aralıklarla toplanmakta ve aldıkları kararları uygulama noktasında çalışmalarını sürdürmektedir.

5. Sınıfa yeni başlayan ve ara sınıflardan nakille gelen öğrencilerimizin okula kolay uyum sağlaması, okulunu sevmesi ve olumlu yaşam becerilerini kazanması amacıyla eğitim-öğretimimize oryantasyon dönemi çalışmaları ile başlanmaktadır.

Oryantasyon çalışmaları kapsamında öğrencilerimizle bireysel tanışma amaçlı rehberlik görüşmesi yapılarak, okulumuzun fiziksel, sosyal alanları, okul kuralları ve başarıları ile ilgili bilgilendirme yapılmakta ve okulumuz gezdirilmektedir. Ayrıca eğitim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencinin sınıfta diğer arkadaşlarıyla kaynaşması gerçekleştirilerek  öğrencinin sınıfa adaptasyonu sağlanmaktadır.

Tüm öğrencilerimizin ve velilerimizin bilgilendirilmesine, eğitim-öğretimi destekleyecek şekilde yönlendirilmesine yönelik olarak broşür, bülten çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca, yarıyıl ve yıl sonunda karne ile birlikte verilen bültenlerde hazırlanmaktadır. 

Anasınıflarında;

Rehberlik ve Bireyi Tanıma Envanterleri her öğrencimize sistemli ve ihtiyaca yönelik uyguladığımız ve öğrenci rehberlik profilini çıkarmamıza yardımcı olan tekniklerdir. Bu envanterleri uygulamamızdaki amaç, uygulama sonuçlarına göre öğrencilerimizi tanımak ve onlara kendilerini tanımalarında ve sorunlarını çözmelerinde yardım etmektir.

Bu amaçla yıl içerisinde öğrencilerimize aşağıda belirtilen envanterler uygulanmaktadır.

1- Luisa Düss Psikanalitik öykü testi (öykülerle öğrencilerin duygularını ve kompleks sorunlarını anlama) (Tüm Öğrencilere)

2- Goodenough (Bir insan çiz) testi (Zeka testi) (İhtiyaca Yönelik)

3- Bir aile çiz( psiko-pedogojik açıdan resimlerle duyguları anlama ve yorumlama, öğrencinin yaşına uygun bilişsel gelişimini öğrenme) (Tüm Öğrencilere)

4- FTF-K Dikkat ve konsantrasyon testi (Dikkat eksikliği bulgularını öğrenme) (Okul öncesi yaş Grubuna)

5- Bender Gestalt Görsel motor algı testi (Dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü bulgularını saptama, yaş gelişimini gözlemleme, görsel motor ve algı düzeyini öğrenme) (İhtiyaca Yönelik)

6- Gesell Gelişim Testi(İhtiyaca Yönelik)

7- Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği (Zihinsel, Dil, Sosya-duygusal, fiziksel ve Özbakım Gelişim Düzeylerini ve 1.Sınıfa hazır oluş düzeylerini öğrenme) (Okul Öncesi Yaş Grubuna)

İlkokulda;

Okulumuzda rehberlik hizmetlerinin sistemli, sağlıklı ve öğrencimizin özellik ve gereksinimlerine uygun şekilde verilebilmesi için bireyi tanıma çalışmaları yürütülür. Bu çalışmalarda aşağıdaki konulara dikkat edilir :

Öğrencilerimizin yetenek, ilgi, istek, başarı gibi bireysel özellikleri ile sosyal, kültürel özellikleri olabildiğince çok boyutlu olarak ele alınır.

Bilgilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde ve kullanılmasında bilimsel standartlara uyulur.

Bu çalışmalarda uygulanan ölçme aracı, yöntem ve tekniklerin kullanılması bir amaç değil araçtır.

Bireyi tanıma çalışmalarında temel amaç; öğrencimizin kendini tanımasına yardımcı olmaktır. Öğrencimiz hakkında elde edilen bilgiler, onun gelişimini desteklemek için kullanılır.

Bireyi tanıma çalışmaları bir süreç dâhilinde yürütülür.

Elde edilen bilgiler bütünleştirilerek değerlendirilir.

İlkokulda Öğrenciyi Tanımada Kullanılan Test- Envanterler

- Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

- Öğrenci Tanıma Formu

- Bir Aile Resmi Çiz Testi

- Goodenough  Bir İnsan Resmi ÇizTesti

- Louissa Duss Testi

- Bender- Gestalt Gelişim Testi

- Gesell Gelişim Testi

- Beier Cümle Tamamlama testi

- Sevgi Dilleri Envanteri

- Öğrenme Stilleri Envanteri

- Çoklu Zeka Envanteri

- Burdon Dikkat Testi

- D2 Dikkat Testi

- FTF-K Konsantrasyon Testi

- Özel Öğrenme Güçlüğü Bataryası

- Problem Tarama Envanteri

Ortaokulda;

Rehberlik ve Bireyi Tanıma Envanterleri her öğrencimize sistemli ve ihtiyaca yönelik uyguladığımız ve öğrenci rehberlik profilini çıkarmamıza yardımcı olan tekniklerdir. Bu envanterleri uygulamamızdaki amaç, uygulama sonuçlarına göre öğrencilerimizi tanımak ve onlara kendilerini tanımalarında ve sorunlarını çözmelerinde yardım etmektir.

Bu amaçla yıl içerisinde öğrencilerimize aşağıda belirtilen envanterler uygulanmaktadır.

    1- Verimli Ders çalışmayı Biliyor musun? Anketi(5-6-7 ve 8. Sınıflar)

    2- Otobiyografi (5-6 ve 7. Sınıflar )

    3- Burdon Dikkat Testi (5. Sınıflar ve ihtiyaca yönelik )

    4- Öğrenme Stilleri Testi (6. Sınıflar )

    5- Çoklu  Zeka Envanteri(7.sınıflar )

    6- Beier Cümle Tamamlama Testi (5. sınıflar )

    7- Problem Tarama Testi (6 ve 7. Sınıflar )

    8- Mesleki Eğilim Belirleme Testi( 8. Sınıflar )

    9- Sınav Kaygısı Envanteri (8. Sınıflar )

10- D2 Dikkat Testi ( ihtiyaca yönelik)

11- Benton Görsel Bellek Testi ( ihtiyaca yönelik)

Rehberlik birimi olarak velilerimizi çocuk yetiştirme, çocuk eğitimi konularında bilgilendirmek, bilinçlendirmek amacıyla seminerler planlıyor ve sunuyoruz. Alanında uzman psikologları okulumuza davet ederek velilerimizle buluşturuyoruz.

Lise Giriş Sınavı Bilgilendirme Seminerleri

Yıl başında öğrencilerimize ve velilerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz Teog Sınav Sistemi hakkında  bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmasının yapıldığı seminerlerdir.

Motivasyon ve Başarı Seminerleri

Öğrencilerimizin  motivasyonlarına ve başarılarına katkı sağlamak amacıyla her dönemin başında planlanan öğrencilere yönelik seminerlerdir. Bu seminerler okul içi ve dışarıdan uzmanlar davet edilerek yapılır.

İrfan Akademi Seminerleri

Mesleğinde uzman kişiler tarafından velilerimize yönelik yapılan eğitim içerikli seminerlerden oluşmaktadır.

Olumlu davranış kazandırma anlamında disiplin, çocuğa istenilen davranışları ve alışkanlıkları öğretmek, kendi kendini denetleme ya da iç denetim demek olan ahlak gelişimini sağlamaktır. Etkili bir disiplin oluşturabilmenin ilk şartı; ebeveyn ile çocuk arasında bir uyum sağlayabilmektir. Bu konuda okulumuzda yürütülen çalışmalar şöyledir:

- Olumlu davranış kazandırma amacıyla velilerimize yönelik bültenler gönderilmektedir.

- Öğrencilerimizle de grup çalışmaları yapılmaktadır. Empati, öfke kontrolü, etkili iletişim, sınır koyma örnek grup çalışmalarıdır.

- Okulda tüm öğrencilerimize yönelik bilgilendirici/bilinçlendirici sunumlar yapılır.

Öğrencilerimizin dikkatinin egzersizlerle güçlendirilmesi amacı ile rehberlik derslerinde dikkat eğitim setlerini kullanarak yapılan çalışmalardır.

Dikkat Eğitim seti olarak ZE-KARE, Dikkati Güçlendirme Seti (Osman Abalı) kullanılmaktadır.

İlkokul kademesinde bulunan özel yetenekli öğrencilerimiz için, onların ilgi ve yetenek alanlarını desteklemek amacıyla, bu öğrencilerimize haftada bir gün, ders saatleri dışında, rehber öğretmenin başkanlığında, sınıf öğretmenleri tarafından özel olarak hazırlanan bir çalışma programı uygulanmaktadır.