İNGİLİZCE EĞİTİMİNDE MİSYONUMUZ

Bizler Yabancı Dil Zümresi olarak, İrfan Mektebi’nde ilmek ilmek işlediğimiz öğrencilerimizi; “Dilin bir ders veya ayrıcalık değil de yaşamın bir parçası olduğu bilinciyle, kendilerini sadece ana dillerinde değil farklı dillerde de ifade edebilme becerisine sahip, ahlakî değerlerimizle donanmış, topluma faydalı birer dünya vatandaşı olması beklenen, yaşam boyu öğrenen bireyler” olarak yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

İrfan Okulları’nda, İngilizce öğretiminin felsefesi ‘dilin sosyal bir varlık olması’ düşüncesini temel alır.  İngilizce öğrenirken öğrencilerimiz zevk almalı, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını görmeli ve İngilizceyi içselleştirerek gündelik yaşamın doğal bir parçası haline getirebilmelidir. Bizler İrfan Okulları Yabancı Diller Zümresi olarak, okullarımızda ilmek ilmek işlediğimiz öğrencilerimizi;

 • Dilin bir ders veya ayrıcalık değil; yaşamın bir parçası olduğunun bilinciyle,
 • Kendilerini sadece ana dillerinde değil farklı dillerde de ifade edebilme becerisine sahip,
 • Ahlakî ve evrensel değerlerle donanmış,
 • Topluma faydalı birer dünya vatandaşı olması beklenen,
 • Yaşam boyu öğrenen İRFANLI nesiller olarak yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Okulumuzda uyguladığımız Kagan Eğitimi ile öğrencilerimize gerekli dil becerilerini kazandırarak yabancı bir dilde sağlıklı iletişim kurmalarını, bu bağlamda okulumuzda uyguladığımız konuşma ve yazma becerilerinin doğal ortamda geliştirilmesini teşvik eden müfredatımız ile öğrencilerimize gerekli dil becerilerini kazandırarak yabancı bir dilde kendilerine güvenerek iletişim kurabilmelerini hedeflemekteyiz.

 

Her sınıf seviyesinde okullarımız için özel tasarlanan yabancı dil müfredatı takip edilmektedir.

Sınıflar bazında ders saatlerimiz ;

 • Sınıflar : 10 saat Explore - Activate
 • Sınıflar : 10 saat Explore - Activate
 • Sınıflar : 10 saat Explore - Activate
 • Sınıflar : 10 saat Explore - Activate
 • Sınıflar : 18 saat Explore - Biography - Science - Akhlaaq
 • Sınıflar : 10 saat Explore - Activate
 • Sınıflar : 8 saat  Explore - Activate - TEOG
 • Sınıflar : 8 saat  Explore - TEOG 
 • Doğal Öğrenme Ortamları

  Okullarımızda İngilizce  SKILLS (yeteneklere) göre öğretilmez. Dili edinme sürecinde, yetenekleri ayrı sınıflara bölmek doğal değildir. Doğal öğrenme çocuğun okuma ve yazmasını, aynı öğretmenden aynı ortamda dinleme ve konuşma yapmasını gerektirir. Bu sebeple okullarımıda öğretmenlerimiz  her sınıf bazında dört yeteneğin de içinde olduğu farklı konuların öğreticisidir.

  Doğal öğrenmede, ortalama çocuklar daha iyi olanlarla bir arada, grup içinde öğrenirler.

  Grup çalışması yaparak ve öğrencileri sürekli yeni gruplara dahil ederek öğrencilerin birlikte çalışma ve birbirlerinin ‘güçlü ve zayıf’ yönlerini kapatma kabiliyetleri gelişir. Sonuçta birbirine yakın kabiliyette öğrencilerden oluşan sınıflar ortaya çıkar.

  Non-elt Hikayeler bizim en geniş kaynağımız

  Anaokulundan başlayıp ortaokul son sınıfa kadar  tüm seviyelerde  derslerimizde evrensel değerleri öğrencilere tanıtmak ve kazandırmak amacıyla her seviye için özenle seçilmiş hikayeler işlenir. Öğrencilerimiz okudukları ve drama olarak sergiledikleri hikayelerin sonunda kendi hikayelerinin yer aldığı hikaye kitaplarını (story book) oluştururlar. Derslerimizde, amacı sadece yabancı bir dili öğretmek olmayan (non-elt) ders materyalleriyle öğrencilerimizin düşünmeye , sorgulamaya, araştırmaya ve analiz etmeye yönlendiren etkinliklerle dil edinim süreci verimli geçirilir. 

  İLKOKUL İngilizce aslında küçük bir basamak değildir !

  Yabancı bir dil bilen ve hayat boyu o dili kullanabilen bireyler için, ilkokul yıllarında alınan yoğun dil dersleri oldukça önem taşır. Bu bilinçle, okullarımızda ilkokul 1. Sınıftan başlayarak İngilizce dersleri, öğrencilerimizin yabancı bir dili tanıma, o dile aşina olma, farklı bir dili kabullenip onu anlayabilmeleri için özenle planlanır. Derslerimizde müfredatın ders kitaplarının yanında non elt okuma kitapları kullanılır. Ders materyallerinin ekstra etkinlikleri ile öğrencilerimize sınıf ortamının dışında da etkinlik yapabilme olanağı sunan interaktif öğrenme ortamları oluşturulur.  Her ayın sonunda, o ay işlenen ünitelerdeki hedef kelime ve konuları içeren hedef rapor hazırlanır, öğrencilerimize evde öğrendiklerini tekrar etme ve pekiştirme çalışmaları yapılır. İngilizceyi günlük hayatta kullanmak adına her ay belirlenmiş günlerde, İngilizcede en çok kullanılan günlük kalıp ve cümle yapıları ile ders içi drama etkinlikleri düzenlenir. Öğrencilerimizin kelime hazinesinin genişletilmesi amacıyla haftalık öğrenilen kelimelerin listesi verilerek hem velilerin takibi, hem öğrencinin çalışması hedeflenir.  Yabancı dilin doğal ortamda nasıl kullanıldığını öğrenmek amacıyla derslerde non-ELT hikaye kitapları işlenir. Hikayeleri daha eğlenceli ve kalıcı hale getirmek amacıyla sınıf içi materyaller hazırlanır, hikaye sonrasında yeni kelimelerin öğrenilmesi için oyunlar, etkinlikler, el işi çalışmaları yapılır.  Hikayeler müfredata uygun olarak seçilir. Böylece hem öğrencilerin yeni bilgileri pekiştirilir hem de bilgilerin kalıcı olması sağlanır. Ayrıca, öğrencilerin yabancı dilde okuma becerilerinin geliştirilmesi için öğrenilen hikayelerden ev çalışmaları verilir.

  İlkokul derslerinde özellikle zeka türlerindeki farklılıkları dikkate alan, öğrencileri farklı bireyler olarak kabul eden, salt bilgiyi değil, aynı zamanda yetenekleri de geliştirmeyi amaçlayan yaklaşımlar, zümremizin hem ders içi, hem de ders dışı etkinliklerinde bizlerin de temel çıkış noktasıdır. Özellikle öğrenciyi ve gereksinimlerini merkeze alan ders işleme metotlarıyla, öğrencilerimizin dinleme anlama, okuma anlama, konuşma ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır. Bu hedefler doğrultusunda seçilmiş ders araç-gereçleriyle İngilizce saatleri yalnızca bir ders olmanın ötesine geçmekte, öğrencilerin kazandıkları becerilerle birlikte dünyayı tanıma, farklı kültürlerle ilgili bilgilerini geliştirmekte ve onları günümüz dünyasının çağdaş  bireyi haline getirir.

  Derslerin yanı sıra, öğrencilerimizin öğrendikleri bilgileri uygulama olanaklarını buldukları ders dışı etkinlikler de en büyük güvencemizdir. 

  Ortaokula başlarken 18 saat İNGİLİZCE !

  5. sınıfa başlayan her öğrencimiz yoğunlaştırılmış İngilizce eğitimi alma fırsatına sahip olur. Nonelt hikayelerin okunduğu, ünlü düşünürlerin ve tarihe adını yazdırmış örnek kişilerin biyografilerinin işlendiği, tabletlerin kullanımıyla kültürlerin araştırıldığı, evrensel ve ahlaki değerlerin dramalarla sergilendiği ve dilbilgisel değil dil edinimsel aktivitelerin yapıldığı derslerimizde öğrencilerimizin aktif olması bizim en temel odak noktamızdır.

  Explore derslerimizin edebiyat bölümünde öğrenciler belli yazarları (non-ELT - Dr. Seuss, Roald Dahl ...) okurlar.  Hikâyelerin ana temaları ve fikirleri İslam’ın ışığında tartışılır.

  Biyografi derslerinin tartışma bölümlerinde de öğrenciler kendileri ve ünlü İslam düşünürleri, yazarlar, ülkeler hakkında konuşup, öğrendikleri konularda raporlar hazırlayıp, kendi hazırladıkları drama ve skeçleri canlandırırlar.

  Tarih bölümünde öğrenciler tarihe katkı sunan Muhammed Ali, Mihrimah Sultan, Steve Jobs  ve Türk tarihinin veya İslam dünyasının farklı alanlardaki öncülerin hayat hikâyelerini ve başarılarını öğrenirler.

  Ahlak derslerinde değerlerimizi yabancı dilde işleyerek İslam dininin temellerini ( İslamın ve imanın şartları vb.), İslam Literatüründeki temel terimlerin İngilizce karşılıklarını ve yine İslami ve insani değerleri İngilizce ifade etmeyi öğrenirler.

  Tüm sene boyunca uygulanan haftalık kazanım çalışma planları, günlük takip edilen yazma çalışmaları, kelime öğrenme stratejileri ve quizleri, portfolio ve proje görevleri, sınıf içi interaktif aktiviteleri, kültürler arası iletişim kurma fırsatı tanıyan ortamları ile İrfan Okullarında 5. Sınıfı okumak özel bir tecrübedir.

  SKYPE varsa KEŞFETMEK vardır !

  5. sınıf öğrencilerimizle yürüttüğümüz SKYPE projesinde, öğrencilerimize farklı ülkelerdeki akranlarıyla iletişime geçip onların kültürlerini tanıma ve kendi kültürümüzü onlara tanıtma imkanı sunulur. Öğrencilerimiz derslerde öğrendikleri biyografiler eşliğinde ünlü kişilerin yaşadıkları coğrafi bölge hakkında araştırma yapar ve bilgi sahibi olur, sorular hazırlayıp hazırladıkları soruları akranları ile Skype üzerinden paylaşırlar. Sonrasında öğrendikleri hakkında sınıf içinde sunum ve tartışmalar yapılır.

  Değerler Eğitimi ve Eleştirel Düşünme  

  İrfan Okullarında işlenen İngilizce müfredatının ve ders etkinliklerinin temel özelliklerinden birisi de öğrencilere eleştirel düşünebilme fırsatı ve ortamı sunmasıdır. Derslerde işlenen konu ve kazanımların hepsinde öğrencilerimiz için eleştirel düşüncede oluşabilecek tuzaklak ve kör noktalar için ahlak ve değerler eğitimi tüm sınıflarımızın İngilizce derslerinde de uygulanmaktadır.

  Math and Science

  Science dersi nedir?

  Science dersimiz ana branş olarak matematikten oluşup yan branş olarak da fen dersinden oluşur. Science dersi aslı itibari ile İngilizce dil eğitiminin bir parçası olup dersler İngilizce dilinde işlenmektedir.

  Ders nasıl işleniyor?

  Kaynaklarımız yüzde yüz kurumumuzun olup öğrencilerimize uygun ve anlaşılması kolay olacak şekilde hazırlanmıştır. Derslerimizde teknolojinin sağlamış olduğu imkanlardan fazlaca yararlanarak, dil eğitimi daha kolay ve ayna zamanda daha eğlenceli haline getirmektedir.

  Dersimizin amacı nedir?

  Amacımız dil edinimine doğrudan katkı, matematik ve fen derslerine ise dolaylı katkıda bulunmaktır. Öğrencilerimizden sadece sonucu bulmalarını değil sonucu nasıl bulduklarını da ifade etmelerini istiyoruz. Böylece İngilize dilinde analitik düşünme becerilerini harekete geçirmiş olup, dil üretmelerini sağlıyoruz. Bu beceri ise hangi dil olursa olsun, o dili konuşabilmek için hayati önem taşır.

  Science

  Science dersimiz ana branş olarak matematikten oluşup yan branş olarak da fen dersinden oluşur. Science dersi aslı itibari ile İngilizce dil eğitiminin bir parçası olup dersler İngilizce dilinde işlenmektedir.

  Yazma bir SANATTIR ! (Writing)

  Bu sene 6. Sınıflarımızda hafta dört saat olmak üzere İngilizce yazma dersi yapmaktayız. Derslerimizde uygun zamanlarda müfredatı desteklemenin yanı sıra dersimizin kendi yürüttüğü bir müfredatı var. Dersimizin amacı başta dil edinimine katkıda bulunmak. Onlara belli yapılar vererek, ana çerçeveyi çizerek yazarken yapabilecekleri hata payını en aza indirmek istiyoruz. İlerleyen zamanlarda ise İngilizce dilinde düşünme ve hayal güçlerini kullanma becerilerini ortaya koymalarına yardımı olmak istiyoruz. Bunu yaptıklarında karakterleri, kişileri ve olay kurgusu tamamen kendilerine ait bir hikaye yazabilecekler. Çalışmalarımızı elimizde bir kaynak olması açısından arşivliyoruz. Dersimizde kullandığımız defterimizi kurumumuz İngilizce öğretmenlerinden Fatma Zehra Saraç tasarlamıştır.

  Dersimizdeki uygulamalardan bazıları;

  Student Corner: Bu alan öğrencilerimizin o hafta işlenilen konunun pekiştirilmesi adına belirlenen konuyla ilgili düşüncelerini yazdıkları yerdir.

  Öğrenme Günlükleri:  Her dört dersin sonunda öğrencilerimiz öğrendikleri üç şeyi, iki tane onlara ilginç gelen şeyi ve akıllarına takılan soruları yazıyorlar.

  I’m done! Now what? :  Bu kutuda etkinliğini hızlı bitiren öğrencilerimizin diğer arkadaşlarını bekledikleri zamanı değerlendirmek adına eğlenceli bazı yazma etkinlikleri bulunmaktadır.

  Kagan Structures her dersin olduğu gibi bizim dersimizin de bir bölümünü oluşturuyor.

  Verdiğimiz yapıları pekiştirmek adına uygun olan Kagan etkinliklerini kullanıyoruz. 

  İrfan Eğitim Kurumlarımızın İngilizce derslerinin temelini, işbirlikçi öğrenme ve grup çalışmaları oluşturur. Bu çalışmalar öğrencilerimizin akranlarından öğrenmelerine ve kalıcı öğrenmelerine katkı sağlamaktadır. Uygulanan teknik ve yöntemler aynı zamanda eğlenerek öğrenmeyi de de hedeflemektedir.

  Eylül-Ekim ayı boyunca 9. Sınıf öğrencilerimize, yoğunlaştırılmış hazırlık programı uygulanmıştır. Haftada 30 saat İngilizce ve 10 saat Arapça derslerinin olduğu bu ay boyunca, öğrencilerimizin lise İngilizce müfredatına hazır bulunuşluğu üzerine yoğunlaşılmıştır. İş birlikçe öğrenme tekniklerine ve grup çalışmalarına sık sık yer verilen bu ay boyunca özellikle öğrencilerimizin konuşma becerilerinin gelişimi hedeflenmiştir.

  İrfan Anadolu ve Fen Lisemizde, İngilizce dersi üç başlık altında ve üç farklı öğretmen tarafından verilmektedir. Bunlar;

  Literature: Non-ELT kitapların okunduğu bu derste, okuma, anlama, yorumlama becerileri üzerinde durulur.

  Structure: Literature derslerinde okunan Non-ELT kitaplarındaki cümle yapılarının üzerinde durulur. Cümle kurulum sırasının yapısı incelenir ve öğrenilen yeni kelimeler ile yazma etkinliklerine yer verilir.

  Communication: Okunan Non-ELT kitaplarındaki temaların dahil olduğu konuşma etkinliklerine yer verilir.

  Aşağıda, İngilizce derslerinin sınıf bazlı dağılımı verilmiştir;

   9.sınıf        : 2 ders Literature/2 ders Structure/4 ders Communication

  10.sınıf       : 2 ders Literature/2 ders Structure/2 ders Communication

  11.sınıf       : 2 ders Literature/2 ders Structure

  Kagan metodunda her öğrencinin bir rolü olur ve hepsi aktivitelere eşit bir şekilde katılmış oluyor.

  Kagan metoduyla öğrenciler birbirleriyle iletişime  geçiyor ve saklanma ihtiyacı hissetmeden güvenli bir ortam yaratıyorlar.

  Kagan, öğrencilerin  akademik öğretim izlencesinde uzmanlaşırken, temel sosyal  ve takım  çalışması becerilerinin   de gelişmesini sağlar. Öğrenciler, liderlik becerilerini geliştirirken aynı zamanda, iletişim becerilerini de geliştirirler.

  Takımlar, öğrencilerin daha ilgili ve yardımsever bir biçimde, aynı safta ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlar. 

  Bu sayede  ilgisiz çocuklar dahi ilgili çocuklar  haline dönüşür. 

  İrfan Eğitim Kurumları, Kagan metotlarını bir yıldır kullanmaktadır. Bu süre zarfı içerisinde veliler ve öğretmenler tarafından olumlu yönde gelişimler ve değişimler gözlemlenmiştir.

  Kagan, bir müfredat olmadığı gibi bir ders materyali değildir. Kagan, her bir derse, her bir ders materyaline uyarlanabilecek ve her bir öğrenciyi aktif kılabilecek bir yöntemdir. 

  Kagan yaklaşımı oldukça esnek bir yapıya sahiptir ve farklı alanlara (Matematik,Türkçe vb…) adapte edilebilir.  Yeni ve orijinal Türkçe stratejiler, İrfan Eğitim Kurumları öğretmenleri tarafından geliştirilmektedir.  

  İki dili duyan çocuk, bu iki dili de anlayarak büyür.

  Erken yaşta yabancı dil öğrenimi çocuğun zeka kapasitesini de geliştirir.

  Küçük yaşta yabancı dil öğrenmeye başlayan çocuk, dil kavramının varlığını hissettiği için ana dilini daha iyi anlar.

  Yabancı dil öğrenme sürecinde çocuk yorulmadan ve çok büyük çabalar göstermeden oyunlarla eğlenerek dil öğrenir.

  Çift dilli eğitimimizde çocuklarımızın hayatlarının en verimli yıllarını, büyük avantajı kaçırmalarına izin vermemek, oyunlarla, doğru yöntem ve kişilerle etkileşim halinde onları bu yaşlarda yabancı dil havuzuna atmak çocuklarımızın gelecekte yabancı topluluklar önünde büyük bir güven ve rahatlıkla yabancı dile hakim olmalarını sağlayacaktır.

  Minik öğrencilerimize haftanın 25 saati İngilizce eğitim ve 15 saati Türkçe eğitim veriyoruz.

  Türkçe eğitimin 5 saati ise değerler eğitimini kapsıyor.

  Müzik, Resim ve Beden derslerinde iki dilde eğitim veriyoruz.